System dozoru elektronicznego

Co to jest system dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny (s.d.e.) łączy się:

  • z wykonywaniem kary pozbawienia wolności ( kontrola przebywania skazanego w określonych dniach i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu- dozór stacjonarny);
  • środków karnych oraz zabezpieczających ( kontrola bieżącego miejsca pobyty skazanego- dozór mobilny, kontrola zachowania określonej odległości od osoby wskazanej przez sąd –dozór zbliżeniowy ).

Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w s.d.e. następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego w którego okręgu skazany przebywa (art. 43e§1 Kodeksu karnego wykonawczego). Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w s.d.e. skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Udzielając zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w s.d.e. sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów.

Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli. Uchylanie się od wykonywania tych obowiązków skutkuje uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e i osadzeniem w zakładzie karnym.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w s.d.e. następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64§2 Kodeksu karnego, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego a obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych (art.43la.§1 Kodeksu karnego wykonawczego).

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody wspólnie zamieszkujących pełnoletnich osób, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność w nieznacznym stopniu. (art. 43la.§4 Kodeksu karnego wykonawczego).

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 43lb Kodeksu karnego wykonawczego). Kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Uzasadnienie wniosku powinno wykazać, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. Do wniosku złożonego przez skazanego dołącza się udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących 43ld§1 Kodeksu karnego wykonawczego).

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbędzie się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa (art. 43 le§1 Kodeksu karnego wykonawczego).

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuję obowiązku stawienia się w zakładzie karnym lub areszcie śledczym!

Zasady, tryb i warunki udzielania zezwolenia , wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( SDE) określają przepisy art. 43a – 43 zf Kodeksu karnego wykonawczego.

Osoby zainteresowane i spełniające formalne warunki do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego; mogą uzyskać informację w I i II Zespole Wykonującym Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym we Włocławku.

Właściwym dla rozpoznania wniosków w zakresie orzekania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy we Włocławku - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Długa 65 87-800 Włocławek .

Poniżej dokumenty do pobrania :

  • wniosku skazanego
  • oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących ze skazanym.

Rejestr zmian dla: System dozoru elektronicznego