Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1141)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 69 ze zm.) 
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. z 2019 r., poz.138)

Pisma i przesyłki są przyjmowane i wysyłane w godzinach pracy Sądu, za pośrednictwem Biura Podawczego. Pismo wpływające do Sądu Rejonowego znakuje się pieczęcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Z Biura Podawczego korespondencja przekazywana jest do poszczególnych komórek organizacyjnych. Korespondencja z zakresu administracji i nadzoru kierowana jest do Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, który dokonuje dekretacji pism do właściwych oddziałów lub komórek Sądu.

Każde pismo wszczynające postępowanie sądowe zostaje oznaczone sygnaturą sprawy. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu (innemu sędziemu) w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym.

Akta zakłada się na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału w przedmiocie zarejestrowania pisma wszczynającego postępowanie w sprawie. Pisma procesowe nadsyłane w toku sprawy dołącza się do akt według kolejności wpływu.

Sprawy są przydzielane referentom (sędziom i asesorom sądowym) losowo, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, przez narzędzie informatyczne działające w oparciu o generator liczb losowych, oddzielnie dla każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy przewidują inne zasady przydziału.

Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w postępowaniu jawnym, niejawnym lub z wyłączeniem jawności. Postępowanie w sprawie kończy się orzeczeniem w postaci wyroku bądź postanowienia.

Pisma wysyłane przez Sąd za pośrednictwem poczty doręcza się adresatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zasady postępowania z informacjami niejawnymi regulują odrębne przepisy.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2011-09-22
Publikacja w dniu:
2011-09-22
Opis zmiany:
b/d