Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 259)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych(Dz.U. z 2013 r. poz. 69) 
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. Nr 5, poz.22 ze zm.)

Pisma i przesyłki są przyjmowane i wysyłane w godzinach pracy Sądu, za pośrednictwem Biura Podawczego. Pismo wpływające do Sądu Rejonowego znakuje się pieczęcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Z Biura Podawczego korespondencja przekazywana jest do poszczególnych komórek organizacyjnych. Korespondencja z zakresu administracji i nadzoru kierowana jest do Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, który dokonuje dekretacji pism do właściwych oddziałów lub komórek Sądu.

Każde pismo wszczynające postępowanie sądowe zostaje oznaczone sygnaturą sprawy. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu (innemu sędziemu) w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym.

Akta zakłada się na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału w przedmiocie zarejestrowania pisma wszczynającego postępowanie w sprawie. Pisma procesowe nadsyłane w toku sprawy dołącza się do akt według kolejności wpływu. Na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału sprawy przydzielane zostają poszczególnym sędziom.

Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Poza kolejnością na terminy rozpraw kieruje się sprawy osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynów. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością.

Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w postępowaniu jawnym, niejawnym lub z wyłączeniem jawności. Postępowanie w sprawie kończy się orzeczeniem w postaci wyroku bądź postanowienia.

Pisma wysyłane przez Sąd za pośrednictwem poczty doręcza się adresatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Taka sama procedura obowiązuje przy doręczaniu pism przez doręczycieli Sądu Rejonowego.

Zasady postępowania z informacjami niejawnymi regulują odrębne przepisy.

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2011-09-22
Publikacja w dniu:
2011-09-22
Opis zmiany:
b/d