Nieodpłatna Pomoc Prawna

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

 Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna: 

-     której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

-    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia  2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)

po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny;

-  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.)

po przedłożeniu zaświadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

-      która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 ze zm.)

po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego,  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa;

-   która nie ukończyła 26 lat

po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;

-  która ukończyła 65 lat

   po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;

-  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności;

-  która jest w ciąży

po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego lub karty ciąży.

 Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje

w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego, spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych    z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa  w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Na terenie Powiatu Włocławskiego osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w następujących punktach: 

1.  Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Kowalu,

Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24

czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30

w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18

czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30

w fili punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów.

2.  Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Usług Komunalnych)

czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30

w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2

czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30

w fili punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

3. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca

czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30

w  punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32

czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30

w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

 

Na terenie Włocławka osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną  w następujących punktach:

Punkt przy ulicy Mechaników 1 znajdujący się w pomieszczeniach Zespołu Placówek Nr 1; czynny: poniedziałek, wtorek czwartek, piątek w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w sobotę  w godzinach od 10.00 do 14.00.

Porady udzielane są przez radców prawnych.

Punkt przy ulicy Żytniej 58 znajdujący się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,

Porady udzielane są przez adwokatów.

Punkt na ulicy Żabiej 12a znajdujący się w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30  do 12.30

Porady udzielane są przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz mgr prawa spełniających wymogi art. 11 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14,

Punkt przy ulicy Długiej 28 znajdujący się w pomieszczeniach parterowego pawilonu handlowo – usługowego; czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00

Porady udzielane są przez radców prawnych, doradców podatkowych oraz mgr prawa spełniających wymogi art. 11 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 30/3.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej znajdują się na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d