Nieodpłatna Pomoc Prawna


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (AKTUALNY NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2020 R.)

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

 


Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Osoby uprawnione

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

-    nieodpłatnej pomocy prawnej,

-    nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

-    nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow

 

Zakres i forma pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-   udzielenie informacji, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i sądowoadministracyjnych,

-  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego,

-  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

-  udzielenie porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-     przeprowadzenie mediacji,

-     udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,

-     przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

-     udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,

-     przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Z usługi tej wyłączone są:

-    mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,

-     sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych

 1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się - o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób łub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższych informacji o nieodpłatnych usługach pomocowych uzyskać można na stronach BIP poszczególnych jednostek samorządowych oraz na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Na terenie Powiatu Włocławskiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w następujących punktach:  

 

1)   Punkt Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalu,

Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24, czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego w Lubieniu Kujawskim

Budynek Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22, czynny od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w filii punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

2)   Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego) czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30,     w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 czynna od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w filii punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

3)   Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30, w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

 

Na terenie Włocławka od 1 stycznia 2019 r. osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w następujących punktach:

1) Punkt zlokalizowany w budynku Zespołu Placówek Nr 1, mieszczącym się przy ul. Mechaników 1;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w punkcie porad udzielają radcy prawni,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

2) Punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mieszczącym się przy ul. Żytniej 58;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • w punkcie porad udzielają adwokaci,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

3) Punkt zlokalizowany w budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, mieszczącym się przy ul. Żabiej 12A;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 12.30,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

4) Punkt zlokalizowany w pawilonie handlowym mieszczącym się przy, ul Długiej 28;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

 

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-08-04
Publikacja w dniu:
2020-08-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2020-08-04
Publikacja w dniu:
2020-08-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-05-05
Publikacja w dniu:
2020-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d