Informacje Publiczne

Sąd Rejonowy we Włocławku udostępnia informacje publiczne:

  • za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem http://www.wloclawek.sr.gov.pl , będącej jednocześnie stroną podmiotową BIP;
  • na wniosek każdego zainteresowanego;
  • Informacje publiczne udostępniane są na podstawie przepisów: 
  • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) 
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) 
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej ( Dz.U. Nr 214, poz.1781) 
  • wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości - Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu dotyczących standardów prowadzenia stron internetowych przez jednostki wymiaru sprawiedliwości;

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej na stronie internetowej sądu, możliwy jest dla każdego po złożeniu wniosku.

Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

Jeśli informacja może być udostępniona niezwłoczne, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad).

Informacja, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).

Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej dostępny jest na stronie internetowej sądu w „Menu głównym” w zakładce „Dokumenty”

Sąd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odmowa prawa dostępu do informacji publicznej, może nastąpić ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna.

Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Tryb odwoływania się od decyzji odmawiającej prawa dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych obowiązują inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Rejestr zmian dla: Informacje Publiczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2011-09-21
Publikacja w dniu:
2011-12-29
Opis zmiany:
b/d