Informacja o uprawnieniu stowarzyszeń, organizacji lub instytucji do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa

Mając na względzie możliwość uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądowych i pomocy w społecznej readaptacji skazanych, pragniemy poinformować stowarzyszenia, organizacje oraz instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym jak również osoby godne zaufania, o uprawnieniach  do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa - zgodnie z delegacją art. 170 § 2 kodeksu karnego wykonawczego.

Zakres działań oraz obowiązki innych podmiotów sprawujących dozór, o których wyżej mowa, uregulowane są przepisami art. 174 kkw oraz art. 175 § 1 kkw i przedstawiają się następująco:

  • odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu,  w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną;
  • żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki;
  • współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze;
  • współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia;
  • przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji  i instytucji;
  • podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających;
  • udzielanie skazanym innej stosownej pomocy;

Zgodnie z treścią art. 175a § 1, 2 kkw  Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, miesięczny ryczałt (od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych) z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku ze sprawowanym dozorem.

Informujemy również, iż wszelkich niezbędnych informacji mogą Państwo uzyskać u Prezesów Sądów Rejonowych.

Rejestr zmian dla: Informacja o uprawnieniu stowarzyszeń, organizacji lub instytucji do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2013-06-25
Publikacja w dniu:
2013-06-25
Opis zmiany:
b/d