III Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący  wydziału - SSR Dorota Żurawska

Zastępca Przewodniczącego wydziału - SSR Alicja Sabatowska

Kierownik Sekretariatu - Paulina Ćwiklińska

 • Przyjęcia interesantów: pokój nr 129
 • Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-15:00
 • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
 • tel. 54 422 26 38, fax. 54 411 68 00,
 • e-mail - rodzinny@wloclawek.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów od poniedziału do piatku w godzinach od 10:00 do 12:00.

Do właściwości rzeczowej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego należy rozpoznawanie spraw:

W postępowaniu procesowym:

 1. ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane;
 2. zaprzeczenie ojcostwa;
 3. alimenty (orzeczenia):
  • zmianę orzeczenia w zakresie alimentów;
  • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
  • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • rozwiązanie przysposobienia;
  • o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.);
  • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
  • o ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.);
  • o zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia);

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 1. zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
 2. zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
 3. ustanowienie opieki nad osobą dorosłą;
 4. o zmianę opieki nad osobą dorosłą;
 5. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.o.);
 6. zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:
 7. zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego;
 8. ustanie obowiązku leczenia odwykowego;
 9. nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.o.);
 10. ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
 11. zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
 12. sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 13. umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
 14. osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy);
 15. osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy);
 16. osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy);
 17. nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego;
 18. umieszczenie w domu pomocy społecznej;
 19. zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej;
 20. inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 1. przysposobienie;
 2. pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 3. zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku;
 4. zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.o.);
 5. przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 6. ustanowienie opieki nad małoletnim;
 7. zmianę opieki nad małoletnim;
 8. ustanowienie kuratora dla małoletniego;
 9. złożenie do depozytu sądowego;
 10. rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
 11. wydanie dziecka;
 12. sprawy z ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 13. zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.o.);
 14. rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.o.), z wyłączeniem spraw 246,247,247z i 248;
 15. sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 26.10.1995 r.) o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów);
 16. umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
 17. ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
 18. ustalenie kontaktów z małoletnim;
 19. zmianę kontaktów z małoletnim;
 20. zezwolenie na wydanie paszportu;
 21. sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

W postępowaniu nieprocesowym:

 1. o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.o. i 754 k.p.c.);
 2. w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.);
 3. w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050 i 1051 k.p.c.);
 4. o nadanie klauzuli wykonalności;
 5. o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym;
 6. o zwolnienie od kosztów sądowych;
 7. ze skargi na czynności komornika;
 8. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego;
 9. o wyznaczenie sądu;
 10. o wyłączenie sędziego;
 11. o odtworzenie akt;
 12. o wyjawienie majątku;
 13. o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą;

W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 1. o demoralizację;
 2. o czyn karalny;
 3. o zmianę środka wychowawczego;
 4. o uchylenie środka wychowawczego;

Rejestr zmian dla: III Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-09
Publikacja w dniu:
2009-04-09
Opis zmiany:
b/d