II Karny

SSR Magdalena Tomasiewicz – Przewodniczący Wydziału

SSR Justyna Drgas-Jędrzejczak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00. Nie udziela się porad prawnych.

Sędziowie:

 • SSR Dariusz Bracisiewicz
 • SSR Justyna Drgas – Jędrzejczak
 • SSR Katarzyna Kobus
 • SSR Jarosław Konopka
 • SSR Dariusz Kudelski
 • SSR Waldemar Majchrowicz
 • SSR Agnieszka Najdowska
 • SSR Marta Rusiecka
 • SSR Wojciech Szpyrkowicz
 • SSR Magdalena Tomasiewicz
 • SSR Joanna Włodarczyk

Właściwość rzeczowa

Przedmiotem orzekania Wydziału II Karnego zgodnie z właściwością rzeczową jest:

 1. rozpoznawanie spraw ściąganych z oskarżenia publicznego ( w tym - w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe )
 2. rozpoznawanie spraw ściąganych z oskarżenia prywatnego
 3. rozpoznawanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia
 4. rozpoznawanie środków odwoławczych złożonych na decyzje prokuratury

a także wniosków między innymi:

 • o wydanie wyroku łącznego
 • o ułaskawienie
 • o wykonanie czynności w drodze pomocy prawnej ( w tym podmiotów zagranicznych)
 • o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu
 • o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniom o zabezpieczeniu majątkowym
 • w przedmiocie tymczasowego aresztowania
 • w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

Właściwość miejscowa

Wydział II Karny właściwy jest do rozpoznawania spraw o czyny popełnione na terenie miast Kowal i Włocławek oraz gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek. (patrz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2002r – Dz. U. 02.180.1508 z dn. 31.10.02)

Sekretariat

Danuta Sobocińska – Kierownik sekretariatu – tel. 54 422 26 21

Agnieszka Wichrowska – zastępca Kierownika sekretariatu

 • Interesanci przyjmowani są w pokoju 2-3 na parterze
 • Godziny przyjęć: w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00,od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
 • Adres e-mail: karny@wloclawek.sr.gov.pl

Informacje

W sekretariacie Wydziału II Karnego istnieje możliwość uzyskania dostępu do akt. Uprawnienie takie posiadają strony postępowania, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi. Istnieje możliwość sporządzenia odpisów z akt spraw sądowych ( w tym wykonanie fotografii) za zgodą Prezesa Sądu akta mogą być udostępniane również innym osobom (patrz art. 156 § 1 kpk)

Osoby wymienione powyżej mają uprawnienia po uiszczeniu opłaty do otrzymania na wniosek kopii dokumentów z akt (patrz art. 156 § 2 kpk)

Opłata za jedną stronę kserokopii wynosi 1 zł

Prezes Sądu w razie uzasadnionej potrzeby może zarządzić wydanie uwierzytelnionych odpisów akt (patrz art. 156 § 3 kpk)

Opłata za jedną stronę uwierzytelnionego odpisu wynosi 6 zł

(wysokość opłat określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn 2.06.2003r „w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy” (Dz. U. 03.107.1006)

Uwaga: przepisy nie pozwalają na zwolnienie z pobrania w/w opłat

Oskarżony ma prawo do otrzymania bezpłatnie jednego uwierzytelnianego odpisu każdego orzeczenia (patrz art. 157 § 1 kpk)

W sekretariacie Wydziału II Karnego w każdy poniedziałek można składać wnioski o zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Włocławku. Zasady udzielania widzeń reguluje art. 217 Kodeksu karnego wykonawczego.

Kierownik sekretariatu wydziału może udzielić telefonicznie informacji w sprawie rozpoznawanej w wydziale po uprzednim podaniu przez interesanta danych osobowych (strony) albo sygnatury akt sprawy co do:

 • sygnatury akt sprawy
 • terminów rozpraw lub posiedzeń
 • daty rozstrzygnięcia sprawy
 • czynności dotyczących postepowania międzyinstancyjnego

(patrz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości „regulamin urzędowania sądów powszechnych” z dn 23.02.2007 (Dz. U. 2007.38.249) - § 31)

Rejestr zmian dla: II Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-09
Publikacja w dniu:
2009-04-09
Opis zmiany:
b/d