Ewidencje, rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencja i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania

Sąd Rejonowy we Włocławku zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. z 2019r. poz.138 ze zm.) prowadzi wszystkie rejestry i ewidencje przewidziane w tym zarządzeniu dla Sądów Rejonowych.

Powyższe rejestry i ewidencje prowadzone są zarówno w sposób tradycyjny (papierowy) jak i w elektroniczny, z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Udostępnienie stronie akt do przejrzenia w toku procesu następuje po sprawdzeniu jej tożsamości, a w przypadku innych osób, po wskazaniu istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

Okres przechowywania akt w Sądzie liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ukończono czynności sądowe związane z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie. Decyzję w przedmiocie przekazania akt do archiwum państwowego lub o ich zniszczeniu podejmuje Prezes Sądu w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego Oddział we Włocławku.

Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym jest udostępniana zarówno w celach służbowych, jak i naukowo-badawczych. Przekazywana jest bezpośrednio do pomieszczeń danego wydziału lub komórki, która wytworzyła materiały. Wypożycza się wyłącznie akta w całości, nie wolno wyciągać z teczek pojedynczych dokumentów, a osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za akta.

Udostępnienie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu. Wypożyczenie materiałów o kategorii „A” dla celów innych niż służbowe może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat.

Rejestr zmian dla: Ewidencje, rejestry i archiwa