Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego we Włocławku został powołany w celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji.

Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane jest na parterze w budynku A p.2 i przyjmuje interesantów w godz. 7.30 – 15.30

Kierownik Biura Obsługi Interesantów i Biura Podawczego - Izabela Bączykowska

 • Telefon: 54 422 26 82 , 54 422 27 52
 • Email: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl

Zgodnie z § 28.5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316 ze zm.) do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych; 
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po otrzymaniu ich z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6.  udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw; 
 9. udostępnienie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Ponadto, pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalenia tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

 1. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej;
 2. o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Udzielenie powyższych informacji, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

 1. sygnatury albo
 2. oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu spraw.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych.